Triết học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu về các thời kỳ lịch sử và triết lý Phật giáo

2. Những điểm tương đồng giữa Phật giáo Thượng tọa bộ và Phật giáo Đại thừa

3. Bối cảnh xã hội thời Đức Phật

4. Ba giai đoạn triết học Ấn Độ giáo

5. Triết lý về đạo đức học Phật giáo

6. Triết lý về đạo đức học Phật giáo (tt)

7. Khế ước xã hội, vương quyền

8. Khế ước xã hội, vương quyền (tt)

9. Dân chủ, nhân quyền và bình đẳng trong Phật giáo

10. Chiến tranh & hòa bình

11. Chiến tranh & hòa bình (tt)

12. Thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo (1)

13. Thế giơi quan, nhân sinh quan Phật giáo (2)

14. Nhân sinh quan Phật giáo (1)

15. Nhân sinh quan Phật giáo (2)

16. Niết-bàn (1)

17. Niết-bàn (2)

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 15-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 15-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 26-02-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 26-02-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 26-02-2017 (3)

6. Bài giảng ngày 26-02-2017 (4)

7. Bài giảng ngày 01-04-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 01-04-2017 (2)

9. Bài giảng ngày 23-04-2017 (1)

10. Bài giảng ngày 23-04-2017 (2)

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Triết học Phật giáo

Giáo thọ: ĐĐ. TS. Thích Trí Minh

Đề: Điểm giống và khác nhau về triết học (nhân sinh quan, thế giới quan và các mặt xã hội) của Phật giáo Bộ phái và Phật giáo Đại thừa.

Ngày ra đề: 01/03/2017