Kinh Trường bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Hệ thống kinh điển Phật giáo

2. Kinh Phạm võng

3. Kinh Phạm võng (tt1)

4. Kinh Phạm võng (tt2)

5. Kinh Kutadanta

6. Kinh Kutadanta (tt)

7. Kinh Ambattha 

8. Kinh Sonadanda

9. Kinh Potthapada

10. Kinh Thanh tịnh

11. Kinh Ca-thi-la-việt

12. Kinh Ca-thi-la-việt (tt)

Tham khảo thêm tại đây

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 22-12-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 22-12-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 29-12-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 29-12-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 12-01-2019 (1)

6. Bài giảng ngày 12-01-2019 (2)

7. Bài giảng ngày 24-3-2019 (1)

8. Bài giảng ngày 24-3-2019 (2)

9. Bài giảng ngày 6-4-2019 (1)

10. Bài giảng ngày 6-4-2019 (2)

BÀI THAM KHẢO: KINH ĐẠI DUYÊN (*doc)

ĐỀ TIỂU LUẬN
MÔN: TRƯỜNG BỘ KINH

Giảng viên: NS.TS. TN PHỤNG LIÊN
Ngày ra đề: 22-12-2018

ĐỀ TÀI:TÌM HIỂU Ý NGHĨA “THÀNH ĐẠO CỦA SA-MÔN CỒ ĐÀM”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.      ĐTKVN, TRƯỜNG BỘ KINH

-         Kinh số 22: Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

-         Kinh số 15: Kinh Đại Duyên

-         Kinh số 16: Kinh Đại Nhập Niết Bàn

2.      ĐTKVN, TRUNG BỘ KINH

-         Kinh số 12: Đại Kinh Sư Tử Hống

-         Kinh số 26: Kinh Thánh Cầu

-         Kinh số 37 và 38: Kinh Đoạn Tận Ái (Đại Kinh và Tiểu Kinh)

3.      ĐTKVN, TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

-         Quyển một, chương một, Tương Ưng Chư Thiên, phẩm Cây Lau, kinh Bộc Lưu

-         Quyển năm, chương mười hai, phần Tương Ưng Sự Thật, phẩm Chuyển Pháp Luân, kinh Như Lai Thuyết

4.      ĐTKVN, TĂNG CHI BỘ KINH

-         Quyển một, chương tám, phẩm Đoạn, phần Mưa

-         Quyển Bốn, chương Mười Pháp, phẩm Song Đối, phần Vô Minh

5.      ĐTKVN, TIỂU BỘ KINH

-         Kinh Pháp Cú số 153, 154