PG Nguyên thủy và Đại thừa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3