Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Khái quát chung

2. Quá trình tiếp biến Phật thể

3. Hình tượng Bụt trong văn học dân gian

4. Tư tưởng thiền học Khương Tăng Hội

5. Tư tưởng thiền học Khương Tăng Hội (tt)

6. Tư tưởng thiền học Tỳ-ni-đa-lưu-chi

7. Tư tưởng thiền Vô Ngôn Thông

8. Tư tưởng thiền Vô Ngôn Thông (tt)

9. Ôn tập

10. Phật giáo thời Lê - Nguyễn

11. PG thời Lê - Nguyễn (Tào Động)

12. PG đàng trong

13. PG đàng trong (tt)

14. Thiền sư Chân Nguyên

15. Thiền sư Hương Hải

16. Ôn

17. Lâm Tế, Liễu Quán, Công cuộc hoằng hóa

18. Tổng kết

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 30-12-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 30-12-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 05-01-2019 (1)

4. Bài giảng ngày 05-01-2019 (2)

5. Bài giảng ngày 24-3-2019 (1)

6. Bài giảng ngày 24-3-2019 (2)

7. Bài giảng ngày 7-4-2019 (1)

8. Bài giảng ngày 7-4-2019 (2)

9. Bài giảng ngày 7-4-2019 (3)

10. Bài giảng ngày 7-4-2019 (4)

* Tài liệu tham khảo: MỘT CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA THẦN BÍ VÀ DUY LÝ TRONG PHẬT GIÁO GIAO CHÂU THẾ KỶ THỨ V (TRẦN VĂN GIÀU)


 

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Tư tưởng Phật giáo VN
Giảng viên: TT.TS. Thích Phước Đạt
Ngày ra đề: 05-01-2019

Đề tài: Trình bày những tư tưởng cốt lõi của Phật giáo được định hình qua 6 thế kỷ đầu.

-------- Hết -------