Luận Thanh tịnh đạo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

CÂU HỎI THI GIỮA KỲ (viết bài thâu hoạch)

MÔN THANH TỊNH ĐẠO LUẬN
GV: TT.TS. Bửu Hiền
Ngày ra đề: 5.3.2022

Các học viên hãy trình bày về giới học (sīlaniddesa) được mô tả chi tiết trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga).

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO (cập nhật liên tục bài giảng khi giáo thọ gửi VP)

BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ BÀI GIẢNG