Triết học tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 6

MÔN TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: TT.TS. THÍCH GIÁC DUYÊN

Ngày ra đề: 20-01-2022

Chọn 1 trong các đề sau:

1. Trình bày về Thiên chúa 3 Ngôi theo hiểu biết của mình

2. Quan niệm về Nghiệp báo theo Bà-la-môn giáo và Phật giáo

3. Quan niệm về Luân hồi theo Bà-la-môn giáo và Phật giáo

4. Quan niệm về ăn chay theo các tôn giáo

5. Tìm hiểu về Hỏa ngục, Địa ngục của các tôn giáo

6. Tìm hiểu về Thiên đàng, Thiên giới của các tôn giáo

7. Trình bày quan điểm Giải thoát của các tôn giáo

8. So sánh triết lý Vô vi của Đạo giáo và của Phật giáo.

BẤM VÀO XEM VIDEO CÁC BÀI GIẢNG