Dẫn nhập triết học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Ba thời kỳ Phật giáo

2. Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa

3. Bối cảnh xã hội thời Đức Phật

4. Ba giai đoạn triết học Ấn Độ giáo

5. Khái niệm loại hình, bản chất Đạo đức học Phật giáo

6. Khái quát về nền tảng triết lý, bản chất Đạo đức học Phật giáo

7. Khế ước xã hội, vương quyền

8. Quan điểm của Đức Phật về Dân chủ, Nhân quyền & Bình đẳng

9. Chiến tranh & hòa bình

10. Kinh tế từ cái nhìn của Phật giáo

11. Thế giới quan Phật giáo

12. Nhân sinh quan Phật giáo

13. Bản chất và mục tiêu của Niết-bàn

14. Quan niệm giải thoát trong đạo Phật Nguyên thủy

15. Thánh nhân trong kinh điển Pali

16. Con đường giải thoát trong kinh điển Pali

VIDEO BÀI GIẢNG (BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE)

ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Dựa vào học thuyết 12 nhân duyên của Phật giáo, hãy phân tích 4 học thuyết sai lầm (thần ý luận, ngẫu nhiên luận, duy vật luận và duy tâm luận) về nguyên nhân hình thành con người của các phái triết học và tôn giáo khác.

Đề 2: Hãy phân tích các luận bình đẳng của Phật giáo theo tinh thần kinh điển Pali.

Ghi chú: Học viên làm bài và nộp bài theo quy định và thông báo của văn phòng