Kinh Tăng chi

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
(Dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ tại Hà Nội)

Môn: Kinh Tăng chi
Giảng viên phụ trách: SC.TS.TN. Thủy Liên

Liên hệ các chương đã học trong Kinh Tăng chi bộ, học viên hãy viết về Bậc chân nhân (sappurisa).