Kinh Tăng chi

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
(Dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ tại Hà Nội)

Môn: Kinh Tăng chi
Giảng viên phụ trách: SC.TS.TN. Thủy Liên

Liên hệ các chương đã học trong Kinh Tăng chi bộ, học viên hãy viết về Bậc chân nhân (sappurisa).

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ