Văn học Pāli

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

FILE ÂM THANH (mp3)

1. Tổng quan về Văn học Pāli

2. Lịch sử truyền thừa VHPL

3. Luật tạng Pāli

4. Hướng dẫn tiểu luận

5. Kinh Trường bộ

6. Kinh Trường bộ (tt)

7. Kinh Trung bộ

8. Kinh Tương ưng

9. Kinh Tăng chi

10. Kinh Tiểu bộ

11. Luận tạng

12. Luận tạng (tt)

13. Vi diệu pháp

14. Thiền Phật giáo

15. Tạp tạng

16. Tạp tạng (tt)

17. Chú giải, Phụ chú giải

18. Chú giải, Phụ chú giải (tt)

19. Các tác phẩm sử, sách giản lục, thi ca,...

TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG THAM KHẢO (PDF)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN HỌC PĀLI

Bài 1. Tổng quan về Văn học Pāli

Bài 2. Lịch sử truyền thừa và các công trình nghiên cứu văn học Pāli

Bài 3. Luật Tạng (Vinaya)

Bài 4. Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya)

Bài 5. Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya)

Bài 6. Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya)

Bài 7. Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya)

Bài 8. Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya)

Bài 9. Luận Tạng (Abhidhamma Piṭaka)

Bài 10. Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha Saṅgaha)

Bài 11. Tạp Tạng

Bài 12. Chú giải (Aṭṭhakathā) và Phụ chú giải (ṬīKā)

Bài 13-14-15-16. Các tác phẩm sử, sách giản lục, thi ca, sách văn phạm...

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 4 – KHÓA VII

MÔN: VĂN HỌC PĀLI

Quý Tăng Ni và học viên tự chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1:

Tầm quan trọng của Văn học Pāli trong kho tàng Văn học Phật giáo

Đề 2:

Lợi ích của người xuất gia theo Kinh Sa Môn Quả (Trường Bộ Kinh)

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ