Đại cương Pháp luật VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (mp3)

1. Pháp luật VN tổng quan (a)

2. Pháp luật VN tổng quan (b)

3. Sự ra đời của Nhà nước VN 

4. Sự ra đời của Nhà nước VN (tt)

5. Một số luật cơ bản

6. Một số luật cơ bản (tt)

7. Luật Hiến pháp

8. Luật Tín ngưỡng tôn giáo

9. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo

10. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo (tt1)

11. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo (tt2)

12. Luật Tín ngưỡng tôn giáo (tt)

13. Luật Đất đai

14. Luật Đất đai (tt và hết)

ĐỀ BÀI THU HOẠCH GIỮA HỌC KỲ
Môn: Đại cương Pháp luật Việt Nam
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh

Đề bài:

Phân tích: Tính chất lịch sử của sự xuất hiện “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” sau Cách Mạng tháng 8 năm 1945, ở cả 2 mặt đối nội và đối ngoại.

Yêu cầu:

- Trang bìa học viên phải ghi đầy đủ: Họ tên, Pháp danh, năm sinh, nơi sinh, MSSV;

- Học tự viết bài, không sao chép của nhau;

- Bài làm không quá 8 trang giấy A4;

- Nộp file PDF trên cổng sinh viên theo quy định của văn phòng;

- Nộp cuốn in A4 theo thông báo của văn phòng.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ