Đạo đức học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Đề tiểu luận giữa kỳ 5 – khóa VII

TT.TS. Thích Giác Hoàng

Chọn 1 trong 2 đề sau:

1) Hãy trình bày thực trạng đạo đức của chùa/ cơ quan mà quý vị quan tâm và giải pháp mang chất liệu đạo đức Phật giáo đối với vấn đề trên.

2) Nghị luận hoặc phản biện một tác phẩm, một câu chuyện có nội dung đạo đức hay phi đạo đức.