Luận Câu-xá

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Đề tiểu luận giữa học kỳ 5 – khóa VII

Môn: Luận Câu-xá

Giảng viên phụ trách: TT.TS.T. Giác Hiệp

Đề tài:

Các học viên chọn 1 trong 2 đề tài làm bài nghiên cứu:

1) Nghiên cứu lịch sử, sự hình thành luận thư Nhất thiết hữu bộ và Thượng toạ bộ.

2) Nghiên cứu lịch sử và sự hình thành Luận Câu-xá.