Luận Thắng pháp tập yếu

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Đề thu hoạch giữa kỳ
(Dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ tại miền Bắc)
Môn: Thắng pháp tập yếu luận
GV: NS.TS.TN. Tâm Tâm
Ngày ra đề: 30-11-2023

Giải thích chức năng hoạt động của 18 tâm vô nhân.