Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 2 – KHÓA VIII

MÔN: Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Phụ trách: TT.TS. Thích Phước Đạt

Ngày gửi đề: 13/11/2023

Đề bài:

Trình bày Phật giáo Trúc Lâm trong tiến trình xây dựng quốc gia Đại Việt trở thành Phật quốc thời Trần.

Yêu cầu: Tiêu chuẩn bài theo quy định chung. Giảng viên đề nghị thêm: Số trang tối đa là 15, tối thiểu là 10.