Tín ngưỡng & tôn giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2 – KHÓA VIII

MÔN HỌC: TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO VN

GV PHỤ TRÁCH: TS. NGUYỄN TRỌNG HẠNH

ĐỀ BÀI:

Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, dẫn đến tính đa dạng, phức tạp,... của các tôn giáo ở Việt Nam (cả tôn giáo Quốc tế và tôn giáo Bản địa).

Ý kiến của cá nhân của bạn về vấn đề nêu trên như thế nào?

Ghi chú: Tiểu luận không quá 10 trang giấy A4, mỗi học viên tự nghiên cứu để làm bài, không copy của người khác; ngoài bìa phải ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, pháp danh, mã số sinh viên.