Dị bộ tông luân luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ GỢI Ý VIẾT TIỂU LUẬN

HỌC KỲ 7 – KHÓA II – KHOA ĐTTX

Môn: DỊ BỘ TÔNG LUÂN LUẬN

Giảng viên phụ trách: ĐĐ. TS. GIÁC HOÀNG

1.    Liệt kê những quan điểm của Đại Chúng/ Hữu Bộ dị biệt hoặc tương đồng với Theravada/ Đại thừa Phật giáo. Chọn một hoặc năm quan điểm để nhận định. 

2.    Liệt kê những quan điểm của Đại Chúng Bộ hoặc bất kỳ một bộ phái nào đồng dạng với Pháp tướng tông. Chọn một hoặc năm trong số đó để thể hiện nhận thức của mình.

3.    Hãy chọn những tác phẩm liên hệ đến Dị Bộ Tông Luân Luận để đánh giá.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

2. Duyên khởi tạo luận và Lịch sử phân chia bộ phái

3. Duyên khởi tạo luận và Lịch sử phân chia bộ phái (tt)

4. Quan điểm về Đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

5. Quan điểm về Đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh (tt)

6. Quan điểm về Bồ-tát theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

7. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh Văn (p1)

8. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh Văn (p2)

9. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh Văn (p3)

10. Quan điểm giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên

11. Quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối

12. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

13. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ

14. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)

15. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)

16. Quan điểm của Tuyết sơn bộ

17. Quan điểm của Độc tử bộ

18. Quan điểm của Độc tử bộ (tt) - Bốn chi phái của Độc tử bộ

19. Quan điểm của Hóa địa bộ

20. Quan điểm của Hóa địa bộ (tt) / Pháp tạng bộ / Ẩm quang bộ / Kinh lượng bộ

ĐTTX

1. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

2. Duyên khởi tạo luận và Lịch sử phân chia bộ phái

3. Quan điểm về Đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

4. Quan điểm về Đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh (tt)

5. Quan điểm về Bồ-tát theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

6. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

7. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (tt)

8. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ

9. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)

10. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)

11. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)

12. Quan điểm của Hóa địa bộ

13. Vấn đề thi lại và làm tiểu luận

14. Tổng kết môn học cuối học kỳ (phần 1)

15. Tổng kết môn học cuối học kỳ (phần 2)

GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO

(*.doc, *. ppt)

1. Tầm quan trọng của Dị bộ tông luân luận

2. Dị bộ tông luân luận (a)

3. Dị bộ tông luân luận (b)

4. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

5. Duyên khởi tạo luận và Lịch sử phân chia bộ phái

6. Quan điểm về Đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

7. Quan điểm về Bồ-tát theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

8. Thập bát bộ luận

9. Bộ chấp dị luận

10. Lộ trình tu chứng - quả vị Thanh Văn của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên

11. Quan điểm giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên

12. Quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối

13. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

14. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ - phần 1

15. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ - phần 2

16. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ - phần 3

17. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ - phần 4

18. Quan điểm của Tuyết sơn bộ

19. Quan điểm của Độc tử bộ

20. Bốn chi phái của Độc tử bộ

21. Quan điểm của Hóa địa bộ

22. Quan điểm của Hóa địa bộ vào thời kỳ cuối

23. Quan điểm của Pháp tạng bộ

24. Quan điểm của Ẩm quang bộ

25. Quan điểm của Kinh lượng bộ

26. Tham khảo đề cương ôn thi trắc nghiệm