Kinh Lăng Già

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TIỂU LUẬN HỌC KỲ 7 – KHÓA II – KHOA ĐTTX

Môn: KINH LĂNG GIÀ

Giảng viên phụ trách: TT. TS. NHẬT TỪ

Đề tài: Học viên nghe file mp3 bài giảng và hướng dẫn làm bài do Nhật Từ phụ trách.

GỢI Ý ÔN THI VIẾT

1. Phân tích các kiến chấp của ngoại đạo được trình bày trong Kinh Lăng-già.

2. Phân tích các loại vọng tưởng và phương pháp chấm dứt vọng tưởng trong King Lăng-già. Trình bày tương quan giữa tạng thức với bảy thức trong Kinh Lăng-già.

3. Thần lực thuyết pháp và mục đích thuyết pháp của Phật trong Kinh Lăng-già.

4. Phân tích bảy loại không và cách tu bất nhị trong Kinh Lăng-già.

5. Phương pháp vượt qua chấp thủ trong Kinh Lăng-già.

6. Phương pháp kiến lập và phủ định trong Kinh Lăng-già.

7. Phân tích học thuyết Như Lai tạng trong Kinh Lăng-già.

8. Phân tích “ngôn thuyết vọng tưởng” và “đệ nhất nghĩa” trong Kinh Lăng-già.

9. Bản chất của danh ngôn và tuyên ngôn chân lý của Đức Phật trong Kinh Lăng-già.

10. Phân tích mối quan hệ giữa ngữ và nghĩa, thức và trí trong Kinh Lăng-già.

11. Không chấp văn tự và ngón tay chỉ trăng trong Kinh Lăng-già.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Tổng quan về Kinh Lăng Già

2. Buông vọng tưởng và chấp thủ

3. Chủng tánh, vô ngã, tính không và bất nhị

4. Như Lai tạng, Bồ-tát, nhân duyên, thiền, Niết-bàn và thuyết pháp

5. Bản chất của huyễn, vô sanh và danh ngôn

6. Trừ vọng tưởng, đạt quả thánh và giác ngộ

7. Ý sanh thân, nghiệp vô gián, bình đẳng, không nói lời nào, vượt qua chấp hữu chấp vô

8. Tông thông, ngữ và nghĩa, thức và trí, trói và mở

9. Hữu và vô, trói và mở, Phật pháp, thế luận, giả lập, Niết-bàn

10. Niết-bàn, Như Lai và như thị

11. Nhập đại thừa, không chấp văn tự và ngón tay chỉ trăng

12. Bất sanh, bất diệt và vô thường

13. Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo

14. Vì sao không ăn thịt

15. Đức Phật siêu việt và Như Lai tạng

16. Vọng tưởng, thánh trí và dụ ngôn sông Hằng

ĐTTX

Vượt qua kiến chấp và vọng tưởng

Hướng dẫn cách làm bài nghiên cứu tại nhà

GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO

(*.doc, *. ppt)

1. Tổng quan về Kinh Lăng-già

2. Buông vọng tưởng và chấp thủ

3. Chủng tánh, vô ngã, tính không và bất nhị

4. Như Lai tạng, Bồ-tát, nhân duyên, thiền, Niết-bàn và thuyết pháp

5. Bản chất của huyễn, vô sanh và danh ngôn

6. Trừ vọng tưởng, đạt quả thánh và giác ngộ

7. Ý sanh thân, nghiệp vô gián, bình đẳng, không nói lời nào, vượt hữu và vô

8. Tông thông, ngữ và nghĩa, thức và trí, trói và mở

9. Hữu và vô, trói và mở, Phật pháp, thế luận, giả lập, Niết-bàn

10. Niết-bàn, Như Lai và như thị

11. Nhập đại thừa, không chấp văn tự và ngón tay chỉ trăng

12. Bất sanh, bất biệt và vô thường

13. Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo

14. Vì sao không ăn thịt

15. Đức Phật siêu việt và Như Lai tạng

16. Vọng tưởng, thánh trí và dụ ngôn sông Hằng