Đại thừa khởi tín luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

* Nội dung ôn tập thi

1. Khái quát về Khởi tín luận:

File âm thanh

File văn bản

2. Tông chỉ tạo Luận khởi tín:

File âm thanh

File văn bản

3. Mục đích tạo luận và đối tượng cần luận:

File âm thanh

File văn bản

4. Xác lập giáo nghĩa:

File âm thanh

File văn bản

5. Bản chất của chân như:

File âm thanh

File văn bản

6. Chân như từ gốc độ ngôn ngữ:

File âm thanh

File văn bản

7. Bản chất của thức A-lại-da:

File âm thanh

File văn bản

8. Bản giác và thủy giác:

File âm thanh

File văn bản

9. Giác ngộ tuyệt đối và giác ngộ chưa trọn:

File âm thanh

File văn bản

10. Trí tuệ trong sáng và ẩn dụ về bản giác

File âm thanh

File văn bản

11. Không giác ngộ và các loại thức

File âm thanh

File văn bản