Hán cổ HK8 (Khóa II)

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình Hán cổ HK8

Mục lục

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

1. Hỏa

File âm thanh

File văn bản

2. Anh vũ

File âm thanh

File văn bản

3. Hỏa trạch

File âm thanh

File văn bản

4. Hỏa trạch (tt)

File âm thanh

5. Thành thực đồng tử

File âm thanh

File văn bản

6. Quả viên

File âm thanh

File văn bản

7. Phật tùng hà xuất sanh

File âm thanh

File văn bản

8. Tam hữu

File âm thanh

File văn bản

9. Chức nghiệp

File âm thanh

File văn bản

10. Phật tùng hà xuất sanh

File âm thanh (tt)

File văn bản

11. Ngu nhân thực diêm dụ

File âm thanh

File văn bản

12. Kính lão

File âm thanh

File văn bản

13. Nhập hải thủy trầm thủy dụ

File âm thanh

file văn bản

14. Phương hướng - Nhân ảnh

File âm thanh

File văn bản - phương hướng

File văn bản - nhân ảnh

15. Ôn tập cuối học kỳ

File văn bản