Trung quán luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILE *.mp3

1. Phá nhân duyên - phần 1

2. Phá nhân duyên - phần 2

3. Phá nhân duyên - phần 3

4. Phá nhân duyên - phần 4

5. Quán tứ đế - phần 1

6. Quán tứ đế - phần 2

7. Quán tứ đế - phần 3

8. Quán hữu vô - phần 1

9. Quán hữu vô - phần 2

10. Quán hữu vô - phần 3

11. Nhiên và khả nhiên - phần 1

12. Nhiên và khả nhiên - phần 2

13. Quán Niết-bàn - phần 1

14. Quán Niết-bàn - phần 2

15. Quán lục tình

16. Quán năm ấm

17. Quán lục chủng

18. Quán sự ô nhiễm và kẻ ô nhiễm

19. Quán phá pháp tác - phần 1

20. Quán phá pháp tác - phần 2

CÁC FILE BỔ SUNG:

1. Bài giới thiệu - phần 1

2. Bài giới thiệu - phần 2

3. Pháp hữu vi - phần 1

4. Pháp hữu vi - phần 2

5. Tổng kết môn học

6. Vài vấn đề về thi cuối kỳ

7. Tổng quan 1

8. Tổng quan 2

Tài liệu tóm lược môn học và hướng dẫn thi

Đề cương Trung quán luận

Tổng quan Trung quán luận

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TRUNG QUÁN LUẬN

(Dành cho Học viên Khóa II, khoa Đào tạo Từ xa)

Giảng viên phụ trách: ĐĐ. TS. Thích Trí Minh

Đề: Học viên hãy dựa trên quan điểm triết học của Trung quán luận để viết tiểu luận về một bài tụng bất kỳ gồm 4 câu kệ hay một tư tưởng trong Trung quán luận của ngài Long Thọ mà mình tâm đắc nhất.