Dị bộ tông luân luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Tổng quan, Duyên khởi tạo luận

2. Duyên khởi, phân chia bộ phái

3. Phân chia bộ phái - tt1

4. Phân chia bộ phái - tt2

5. Quan điểm về Đức Phật của bốn bộ phái

6. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh Văn của bốn bộ phái

7. Quan điểm giáo lý của bốn bộ phái

8. Quan điểm giáo lý (tt), Quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối (câu 49-57)

9. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (48-70)

10. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ

11. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt-đến câu79)

12. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt-từ câu 91 đến 96)

13. Thân trung ấm (103)

14. Quan điểm của Hữu bộ (tt, 104-127)

15. Quan điểm của Hữu bộ (tt, 127-131)

16. Quan điểm của Tuyết sơn bộ và Độc tử bộ

17. Quan điểm của Hóa địa bộ (thời kỳ cuối)

18. Quan điểm của Hóa địa bộ (tt), Pháp tạng bộ

19. Ôn tập

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Giới thiệu chương trình HK7, giới thiệu tài liệu môn Dị bộ tông luân luận

2. Bài giảng ngày 10-9-2016

3. Bài giảng ngày 24-9-2016 (Quan điểm về ĐP)

4. Bài giảng ngày 24-9-2016 (Quan điểm về ĐP, BT)

5. Lộ trình tu chứng & quả vị Thanh văn của 4 bộ phái (tt lớp Triết)

6. Lộ trình... (tt), Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái (45)

7. Quan điểm thuyết Nhất thiết hữu bộ (từ câu 80)

8. Quan điểm thuyết Nhất thiết hữu bộ (đến hết câu 90)

9. Quan điểm thuyết Nhất thiết hữu bộ (91-97)

10. Quan điểm thuyết Nhất thiết hữu bộ (98-103)

11. Bốn chi phái của Độc tử bộ

12. Quan điểm của Hóa địa bộ

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ HỌC KỲ 7 (2016)

MÔN DỊ BỘ TÔNG LUÂN LUẬN

Giáo thọ: ĐĐ. TS. Thích Giác Hoàng

Ngày ra đề: 30/9/2016

Học viên làm 2 trong 3 câu sau:

1) Vẽ biểu đồ và so sánh phổ hệ và niên đại các bộ phái giữa Dị bộ tông luân luận và Dìpavamsa.

2) Nêu nhận định của học viên khi đọc tác phẩm "Bàn về năm việc của Đại Thiên" và “Nhận định tác phẩm 'Nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên'” – Tác giả Thích Hạnh Bình”.

3) Nêu nhận định về tác phẩm “Làng Mai nhìn núi Thứu” của HT. Nhất Hạnh. 

Ghi chú:Sinh viên phải đánh máy và dàn trang đúng theo Quy định của một tiểu luận. Không làm quá 20 trang khổ A.4. Size chữ 13.

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO:

1. Dị bộ tông luân luận (bản chữ Hán)

2. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

3. Duyên khởi tạo luận & nguyên nhân phân chia bộ phái

4. Quan điểm về Đức Phật theo 4 bộ phái

5. Các bộ phái theo Dipavamsa

6. Quan điểm về Bồ-tát theo 4 bộ phái

7. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh văn

8. Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái

9. Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái vào thời kỳ cuối

10. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

11. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ

12. Quan điểm của thuyết Nhất thiết hữu bộ (tt)