Kinh Lăng Già

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu khái quát

2. Tâm ý thức cảnh

3. Thức và trí

4. Phá trừ ngã chấp, pháp chấp

5. Thường, vô thường

6. Ôn các khái niệm

7. Nhị biên đối đãi

8. Phá trừ kiến chấp của ngoại đạo

9. Trừ phiền não & chướng ngại

10. Ăn chay, ăn thịt

11. Các cảnh giới thiền

12. Đạo lộ và các thánh quả

13. Văn tự và ngôn ngữ

14. Ứng dụng tu tập

15. Nhân sinh quan, thế giới quan

16. Sự liên hệ giữa KLG và hệ thống Kinh tạng khác trong giáo điển

17. Thuyết trình về vấn đề ăn chay ăn thịt

18. Ôn tập cuối kỳ

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 10-09-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 10-09-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 17-09-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 17-09-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 25-09-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 25-09-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 30-10-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 30-10-2016 (2)

9. Bài giảng ngày 05-11-2016 (1)

10. Bài giảng ngày 05-11-2016 (2)

11. Bài giảng ngày 04-12-2016 (1)

12. Bài giảng ngày 04-12-2016 (2), cuối HK

ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN MÔN KINH LĂNG GIÀ

Giảng viên: ĐĐ. TS. Thích Đồng Trí

Hãy trình bày những điều tâm đắc nhất rút ra được từ quá trình học và nghiên cứu Kinh Lăng Già. Học viên áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống tu học và hành Đạo như thế nào?

TP. HCM, ngày 25/09/2016

FILE VĂN BẢN:

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan về Kinh Lăng Già

3. Tâm ý thức và cảnh

4. Thức và trí

5. Phá trừ ngã chấp, chấp pháp

6. Thường, vô thường

7. Động tịnh, biến hóa, sinh vô sinh

8. Nhị biên đối đãi

9. Phá tà kiến ngoại đạo

10. Trừ phiền não, chướng ngại

11. Vấn đề ăn chay, ăn thịt

12. Thiền ngoại đạo, Thiền Phật giáo

13. Thánh quả

14. Văn tự và ngôn thuyết

15. Con đường giải thoát

16. Nhân sinh quan, thế giới quan

17. Sự liên hệ giữa Kinh Lăng Già và Kinh Luận khác

Ôn thi giữa kỳ

Giới hạn 4 bài sau:

2. Tương tác giữa Tâm – Ý – Thức –Cảnh

3. Thức và Trí

5. Thường – Vô Thường

6. Sinh – Vô Sinh, Động – Tĩnh – Biến Hóa

Ôn 4 bài, ra thi 4 câu, chọn làm 3 câu.

* ÔN THI CUỐI KỲ

Ôn 4 bài sau đây, trong 4 bài đó, sẽ cho ra 4 câu hỏi - chọn làm 3 câu :

1/ Trừ phiền não chướng ngại

2/ Thiền Ngoại Đạo và Thiền Phật giáo

3/ Bốn Thánh Quả, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai

4/ Sự liên hệ giữa Kinh Lăng Già với Kinh Luận khác

Học viên được phép mang tài liệu vào để tham khảo và dẫn chứng trong khi làm bài thi.