Nhận thức luận PG

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu khái quát

2. Hạt giống nhận thức luận trong triết học phương Tây

3. Bút chiến giữa duy lý luận & thực nghiệm luận

4. Khuynh hướng nhận thức luận thời Đức Phật

5. Nhận thức luận trong kinh Tăng chi

6. Thuyết trình kinh Kalama

7. Nhận thức luận qua kinh Canki

8. Khái quát lại các khái niệm

9. Các trường phái ngoại đạo

10. Tiến trình nhận thức làm ô nhiễm tâm

11. Điều phục tâm ô nhiễm

12. Kinh Mật hoàn

13. Tiến trình nhận thức của 5 thủ uẩn

14. Tiến trình nhận thức tâm (tt)

15. Tiến trình nhận thức làm ô nhiễm tâm (tt)

16. Tầm tứ

17. Tâm ô nhiễm và cách làm giảm

18. Ôn tập cuối kỳ

ĐỀ TIỂU LUẬN
MÔN: NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO

GV: SC. TS. TN. Huyền Tâm

Ngày ra đề: 06-10-2016

Tầm quan trọng của sự nhận thức dựa trên thực nghiệm qua bài kinh Kalama (Tăng Chi 3. 65) và kinh Canki (Trung bộ 95).

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 17-09-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 17-09-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 24-09-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 24-09-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 02-10-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 02-10-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 12-11-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 12-11-2016 (2)

9. Bài giảng ngày 13-11-2016

10. Bài giảng ngày 26-11-2016 (1)

11. Bài giảng ngày 26-11-2016 (2)