Lịch sử Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Bài giới thiệu

2. Đất nước - con người Việt Nam

3. Đất nước - con người Việt Nam (tt)

4. Đất nước - con người Việt Nam (tt)

5. Việt Nam thời tiền sử

6. Việt Nam thời sơ sử

7. VN thời sơ sử (tt)

8. Các triều đại VN

9. VN thời Bắc thuộc

10. VN thời Bắc thuộc (tt)

11. VN thời Bắc thuộc (tt)

12. Kỷ nguyên Độc lập, Tự chủ và Thống nhất

13. Kỷ nguyên Độc lập, Tự chủ và Thống nhất (tt)

14. Nước Đại Việt dưới thời Lý-Trần

15. VN những năm đầu TK XV

16. Đại Việt thời Lê-Nguyễn

17. Nước VN thế kỷ XIX

18. Xã hội VN dưới thời Nguyễn

19. VN thời cận đại

20. VN thời cận đại (tt)

21. VN thời hiện đại

22. VN thời hiện đại (tt)

23. Vài nét về đời sống, văn hóa, tư tưởng VN thế kỷ 18, 19 và 20

23. Vài nét về đời sống, văn hóa, tư tưởng VN thế kỷ 18, 19 và 20 (tt)

FILE BỔ SUNG:

Về việc học và thi của khoa ĐTTX khóa IV (GS.TS. Nguyễn Khắc Thuần)

File 1

File 2

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 24/03/2016)

Môn: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Giảng viên phụ trách: TS. NGUYỄN KHẮC THUẦN

Đề thứ nhất:

Nghệ thuật xây dựng khối đoàn kết toàn dân đánh giặc thời nhà Trần.

Đề thứ hai:

Trình bày tóm tắt những đặc trưng và tính chất của bộ máy nhà nước thời Lý - Trần.

Lưu ý:

1. Học viên tự chọn một trong hai đề ở trên để làm Tiểu luận.

2. Tài liệu tham khảo chính:

  - Đại cương lịch sử cổ trung đại Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần. Nhà xuất bản Giáo dục vừa tái bản.

  - Tiến trình văn hóa Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ XIX của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần. Nhà xuất bản Giáo dục vừa tái bản.

Người ra đề

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần