Luật học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu tổng quát

2. Giới thiệu tổng quát (tt) - Luật Tỳ-kheo

3. Luật Tỳ-kheo (tt)

4. Luật Tỳ-kheo (tt)

5. Tăng-già Bà-thi-sa

6. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

7. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

8. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

9. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

10. Chương: Xả đọa

11. Xả đọa (tt)

12. Xả đọa (tt)

13. Ba-dật-đề

14. Ba-dật-đề (tt)

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 5-3-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 5-3-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 17-4-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 17-4-2016 (2) (tiểu luận, ôn tập)

5. Bài giảng ngày 4-6-2016 (buổi cuối)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 17/04/2016)

Môn: LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên phụ trách: TT.TS.  THÍCH GIÁC DŨNG

Sinh viên chọn 1 trong 2 đề sau đây:

1. Trình bày sự việc phá tăng của Đề-bà-đạt-đa được ghi trong giới thứ 10 (Phá Tăng) thuộc 13 tội Tăng tàn của 6 bộ quảng luật.

2. Tại sao bản thân mình chứng ngộ cũng không được nói cho người chưa thọ đại giới?