Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

TT. THÔNG THIỀN phụ trách:

1. Tổ sư thiền

2. Thực tập thiền

3. Những câu chuyện thiền

4. Thiền pháp Đạt Ma

5. Thiền đốn ngộ

6. Thiền phái Trúc Lâm

7. Thiền đốn ngộ (tt)

8. Tinh thần thiền tông

TT. TĂNG ĐỊNH phụ trách:

1. Khái niệm Như Lai thiền

2. Khái niệm Như Lai thiền (tt)

3. Thực hành

4. Thực hành thiền

5. Giải thích thiền

6. Ôn tập

7. Ôn tập (tt)

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 13-03-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 13-03-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 03-04-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 03-04-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 17-04-2016

6. Bài giảng ngày 5-6-2016 (TT. Tăng Định)

7. Bài giảng ngày 11-6-2014 (1) (TT. Tăng Định)

8. Bài giảng ngày 11-6-2014 (2) (TT. Tăng Định)

9. Bài giảng ngày 18-6-2016 (1) (TT. Tăng Định)

10. Bài giảng ngày 18-6-2016 (2) (TT. Tăng Định)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 03/04/2016)

Môn: THIỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên phụ trách: TT. THÍCH THÔNG THIỀN

Học viên chọn một trong hai đề sau:

1. Trình bày về pháp môn "Thiền Đốn ngộ". Hãy nói về mối liên hệ tư tưởng thiền học giữa pháp môn này với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam.

2. Hãy nói về tinh thần Thiền tông trong thi ca đời Trần ở Việt Nam.