Logic học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Nhân minh học

2. Nhân minh học (tt)

3. Logic học PG

4. Vài nét về lịch sử logic học PG

5. Nhận thức hiện lượng

6. Nhận thức hiện lượng (tt)

7. Nhận thức tỷ lượng

8. Nhận thức tỷ lượng (tt)

9. 8 mục chính của Logic học PG

10. Tam đoạn luận, 9 lỗi của tôn

11. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ

12. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt1)

13. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt2)

14. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt3)

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 11-01-2020

ĐỀ TIỂU LUẬN
MÔN LOGIC HỌC PHẬT GIÁO
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Đức Trường
Ngày ra đề: 13-02-2020

Học viên chọn 1 trong các câu sau đây:

1. Vai trò của Logic học Phật giáo.
2. So sánh Logic học của Phật giáo và phương Tây. 
3. Tìm hiểu nhận thức trực tiếp hoặc nhận thức hiện lượng trong Logic học Phật giáo.
4. Tìm hiểu nhận thức gián tiếp hoặc nhận thức tỷ lượng trong Logic học Phật giáo.
5. Quan điểm tám mục chính trong Logic học Phật giáo.
6. Ba mươi ba lỗi thường gặp trong Logic học Phật giáo.