Nhận thức luận Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu khái quát 

2. Nhận thức luận Phật giáo 

3. Nhận thức luận trong Triết học phương Tây (1)

4. Nhận thức luận trong Triết học phương Tây (2)

5. Bút chiến giữa duy lý luận và thực nghiệm luận

6. Các khuynh hướng nhận thức thời Phật tại thế

7. Các khuynh hướng nhận thức luận (1)

8. Các khuynh hướng nhận thức luận (2)

9. Quan điểm của truyền thống luận

10. Nhận thức luận qua kinh Phạm võng, kinh Canki

11. Nhận thức luận qua kinh Canki (tt)

12. Nhận thức luận qua kinh Canki, Kalama

13. Tiến trình ô nhiễm tâm - kinh Mật hoàn

14. Ôn tập, Tiến trình ô nhiễm tâm (tt)

15. Tiến trình ô nhiễm tâm (tt)

16. Ôn, giải thích một số khái niệm

17. Giải thích một số khái niệm (tt)

18. Giải thích một số khái niệm (tt)

19. Giải thích một số khái niệm (tt)

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 4-1-2020 (a)

2. Bài giảng ngày 4-1-2020 (b)

3. Bài giảng ngày 5-1-2020 (a)

4. Bài giảng ngày 5-1-2020 (b)

ĐỀ TIỂU LUẬN
MÔN: NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO
Giảng viên phụ trách: SC.TS. Thích nữ Huyền Tâm
Ngày ra đề: 15-02-2020

Học viên chọn 1 trong 2 câu sau:

1) Tầm quan trọng của sự nhận thức dựa trên thực nghiệm qua bài kinh Caṅki (Kinh Trung bộ số 95) và Kinh Kalama (Kinh Tăng Chi 3.65).

2) Vọng niệm / vọng tưởng (papañca) – tiến trình nhận thức làm tâm ô nhiễm và phương pháp diệt trừ trong Kinh Mật hoàn (Kinh Trung bộ số 18).