Văn học Pāli

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Môn học thuộc: 
Buddhist Philosophy
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (mp3)

1. Tổng quan về Văn học Pāli

2. Lịch sử truyền thừa VHPL

3. Luật tạng Pāli

4. Hướng dẫn tiểu luận

5. Kinh Trường bộ

6. Kinh Trường bộ (tt)

7. Kinh Trung bộ

8. Kinh Tương ưng

9. Kinh Tăng chi

10. Kinh Tiểu bộ

11. Luận tạng

12. Luận tạng (tt)

13. Vi diệu pháp

14. Thiền Phật giáo

15. Tạp tạng

16. Tạp tạng (tt)

17. Chú giải, Phụ chú giải

18. Chú giải, Phụ chú giải (tt)

19. Các tác phẩm sử, sách giản lục, thi ca,...

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 24-01-2021 (a)

2. Bài giảng ngày 24-01-2021 (b)

3. Bài giảng ngày 27-3-2021 (a)

4. Bài giảng ngày 27-3-2021 (b)

5. Bài giảng ngày 10-4-2021 (a)

6. Bài giảng ngày 10-4-2021 (b)

TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG THAM KHẢO (PDF)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN HỌC PĀLI

Bài 1. Tổng quan về Văn học Pāli

Bài 2. Lịch sử truyền thừa và các công trình nghiên cứu văn học Pāli

Bài 3. Luật Tạng (Vinaya)

Bài 4. Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya)

Bài 5. Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya)

Bài 6. Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya)

Bài 7. Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya)

Bài 8. Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya)

Bài 9. Luận Tạng (Abhidhamma Piṭaka)

Bài 10. Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha Saṅgaha)

Bài 11. Tạp Tạng

Bài 12. Chú giải (Aṭṭhakathā) và Phụ chú giải (ṬīKā)

Bài 13-14-15-16. Các tác phẩm sử, sách giản lục, thi ca, sách văn phạm...

*** ĐỀ TIÊU LUẬN (18.02.2021)

BÀI SOẠN ĐTTX

Bài 1. Tổng quan về Văn học Pāli

Bài 2. Luật Tạng (Vinaya)

Bài 3. Kinh tạng (Sutta-piṭaka)

Bài 4. Lý duyên sanh trong đời sống hằng ngày

Bài 5. Luận tạng (Abhidhamma-piṭaka)

Bài 6. Những điểm cần lưu ý khi làm Tiểu luận và Ôn thi cuối học kỳ 4

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ