Hán cổ 4

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Môn học thuộc: 
Buddhist Philosophy
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

File Video & MP3

1.1. Buổi 1 - P.A (17-01-2021)

1.2. Buổi 1 - P.B (17-01-2021)

2. Buổi  2 ( 23 - 01 - 2021)

3. Buổi 3 (06 -03 -2021)

3. Buổi 4 (04 - 04 - 2021) P.1

4. Buổi 4 (04 - 04 - 2021) P.2

5. Buổi 5 P.1 (11 - 04 - 2021)

6. Buổi 5, P2 (11 - 04 - 2021)

7. Buổi 6 P.1 (17 - 04 - 2021)

8. Buổi 6 P.2 (17 - 04 - 2021)

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 4

1. Ngô đồng lưỡng chu

2. Tứ quý

3. Mâu thuẩn

4. Thận vật phóng vật

5. Ôn tập ngữ pháp

6. Ôn tập từ vựng

7. Ôn tập luyện dịch H-V

8. Ôn tập luyện dịch V-H

9. Ốc

10. Phụ bồi khách

11. Lễ tụng

12. Hưng Đạo

13. Giới tử

14. Tuyết phi

15. Khẩu

16. Vi Đà

17. Hùng Vương kiến quốc

18. Ôn tập CHK- ngữ pháp

19. Ôn tập CHK-từ vựng

20. Ôn tập CHK-dịch HV

21. Ôn tập CHK-dịch VH

*** Phần mềm đánh chữ Hán

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ