Pāli 4

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Môn học thuộc: 
Buddhist Philosophy
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

File Video & MP3 Bài học

Bài 1. Danh từ hợp thể (Samāsa), Hợp thể Trạng từ (Abhyayībhāva-samāsa)

Bài 2. Danh từ hợp thể (Samāsa), Hợp thể Trạng từ (Abhyayībhāva-samāsa)

Bài 3 Hợp thể Tính từ (Kammadhāraya - samāsa) & Hợp thể Số từ (Digu - samāsa)

Bài 4 Maṅgala Sutta (đoạn 3, 4, 5)

Bài 5 Hợp thể danh từ tương thuộc & Hợp thể hội tụ

Bài 6 Maṅgala Sutta đoạn 6

Bài 7 Ôn thi giữa học kỳ 4

Bài 8. Hợp thể Liên từ & Hợp thể Phức tánh

Bài 9. Maṅgala Sutta đoạn 7 8 9

Bài 12. Động từ thể thụ động Kammakāraka

Bài 13. Maṅgala Sutta đoạn 13

Bài 14. Ôn thi cuối học kỳ 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

BÀI GIẢNG (pdf)

Bài 1. Danh từ hợp thể (Samāsa), Hợp thể Trạng từ (Abhyayībhāva-samāsa)

Bài 2. Đọc hiểu Maṅgala Sutta (đoạn 1-2)

Bài 3. Hợp thể Tính từ (Kammadharaya-samāsa) và Hợp thể Số từ (Digu-samāsa)

Bài 4. Maṅgala Sutta (đoạn 3, 4, 5)

Bài 5. Hợp thể danh từ tương thuộc (Tappurisa-samāsa) & Hợp thể Hội tụ (Dvanda-samāsa)

Bài 6. Maṅgala Sutta (đoạn 6)

Bài 7. Ôn tập giữa HK

Bài 8. Hợp thể Liên từ & Hợp thể phức tánh

Bài 9. Maṅgala Sutta (đoạn 7-8-9)

Bài 10. Tiếp đầu ngữ (Upasagga)

Bài 11. Maṅgala Sutta (đoạn 10-11-12)

Bài 12. Động từ thể thụ động (Kammakāraka)

Bài 13. Maṅgala Sutta (đoạn 13)

Bài 14. Ôn thi cuối học kỳ 4

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ