Kinh Kim cang

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VIDEO

Bài 1.  Ngày 02-10-2021

Bài 2. Ngày 02-10-2021

BÀI 3. NGÀY 16-10-2012 (LINK)

BÀI 4. NGÀY 16-10-2021 (LINK)

BÀI 5A  23-10-2021 (LINK)

BÀI 5B NGÀY 23-10-2021 (LINK)

BÀI 6A NGÀY 07-11-2021 (LINK VIDEO)

BÀI 6B NGÀY 07-11-2021 (LINK VIDEO)

BÀI 7B NGÀY 13-11-2021 (LINK VIDEO)

BÀI 8A, NGÀY 04-12-2021

BÀI 8B, NGÀY 04-12-2021

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Bài giới thiệu

2. Bài mở đầu - đoạn 1

3. Đoạn 2,3

4. Đoạn 3,4,5,6

5. Đoạn 6,7

6. Đoạn 7,8.9

7. Đoạn 10

8. Đoạn 11,12,13

9. Ôn giữa kỳ

10. Đoạn 14

11. Đoạn 18,19

12. Đoạn 20-22

13. Đoạn 23-26

14. Đoạn 27-28

15. Đoạn 29-32 (kết thúc)

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG

Bài 1. Đề cương môn học và giới thiệu Kinh Kim cang 

Bài 2 - Phẩm 1 đến phẩm 4

Bài 3 - Phẩm 5 đến phẩm 8

Bài 4 - Phẩm 9 đến phẩm 11

Bài 5 - Phẩm 12 đến phẩm 16

Bài 6 - Phẩm 17 đến phẩm 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kinh Kim cang giảng giải (HT. Thích Thanh Từ)

ĐỀ BÀI THU HOẠCH GIỮA HỌC KỲ
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Thích Trí Minh
Ngày ra đề: 17/10/2021

ĐỀ BÀI: Sự khéo léo hộ niệm và phó chúc của Đức Thế Tôn dành cho các vị Bồ-tát được trình bày trong đoạn mở đầu của Kinh Kim Cang qua các hoạt động thường ngày của Ngài.

Yêu cầu: Tối thiểu 4 trang A4

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ