Triết học Chính trị - Xã hội Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VIDEO

1. BUỔI 1 - NS.TS.TN. HẰNG LIÊN  26/9/2021

1. BUỔI 2 - NS.TS.TN. HẰNG LIÊN - NGÀY 03/10/2021

3A. BUỔI 3A - NS.TS.TN. HẰNG LIÊN_09-10-2021 (LINK)

3B. BUỔI 3B - NS.TS.TN. HẰNG LIÊN_09-10-2021 (LINK)

CÁC BÀI GIẢNG ONLINE - PHẦN NI SƯ HƯƠNG NHŨ

1. BUỔI 1A NGÀY 17-11-2021 (CHÍNH QUY)

2. BUỔI 1B NGÀY 17-11-2021 (CHÍNH QUY)

BUỔI THỨ 2, NGÀY 24/11/2021 (CHÍNH QUY)

BUỔI THỨ 3, NGÀY 30-12-2021

BÀI HỌC TX6, NGÀY 11-12-2021

TỪ XA, NGÀY 19-12-2021

TỪ XA, NGÀY 26-12-2021 (P1)

TỪ XA, NGÀY 26-12-2021 (CUỐI)

FILE ÂM THANH (*.mp3)

Phần NS.TS. TN Hằng Liên phụ trách:

1. Khái quát về triết học Phật giáo 

2. Khái quát về triết học Phật giáo (tt)

1. Khái quát về triết học Phật giáo (khoa Hoằng pháp)

2. Khái quát về triết học Phật giáo (tt) (khoa Hoằng pháp)

3. Nền tảng căn bản của triết học CT-XH PG

4. Nền tảng căn bản của triết học CT-XH PG (tt)

5. Quan niệm của đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng

6. Học thuyết nghiệp Phật giáo và sự phân tầng xã hội

7. Tư tưởng Phật giáo về chủ nghĩa nhân văn

8. Phật giáo đối với vấn đề kinh tế, xã hội

9. Giáo dục PG đối với con người & xã hội

10. Giáo dục PG đối với con người & xã hội (tt), Ôn tập

Phần NS.TS. TN Hương Nhũ phụ trách:

1. Triết học CT-XH qua các giai đoạn lịch sử

2. Triết học CT-XH qua các giai đoạn lịch sử (tt)

3. Quan điểm THCT-XH của một số triết gia Đông Phương

4. Tư đức và pháp trị

5. Quan điểm PG về phúc lợi xã hội

6. Phật giáo và vấn đề môi trường

7. Phật giáo và vấn đề môi trường (tt)

8. Phật giáo và vấn đề bạo lực

9. Phật giáo và vấn đề bạo lực (tt), vai trò nữ giới

10. Phật giáo về vấn đề tự do, dân chủ

11. Tâm lý học Phật giáo

Đề Tiểu luận

Môn TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHẬT GIÁO

Học kỳ 5 - khóa VI, khoa Phật học Từ xa

Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Hằng Liên

Ngày ra đề: 02-10-2021

Học viên chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

1. Phân tích và bàn luận giá trị thực tiễn hình thành Triết học CT-XH Phật giáo.

2. Qua lăng kính triết lý khoa học, nêu lên những đóng góp của PG đối với công bằng xã hội hiện nay.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ