Luận Câu xá

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Luận Câu xá

2. Khái quát nội dung Luận Câu xá

3. Nghiên cứu triết học Luận Câu xá

4. Đại ý 9 phẩm trong Luận Câu xá

5. Phân biệt giới

6. Phân biệt giới (tt)

7. Phân biệt căn

8. Phân biệt căn (tt)

9. Ôn giữa kỳ

10. Phân biệt thế gian

11. Phân biệt thế gian (tt)

12. Phân biệt nghiệp

13. Phân biệt nghiệp (tt)

14. Tùy miên

15. Tùy miên (tt)

16. Phẩm phân biệt Hiền Thánh

17. Phẩm phân biệt Hiền Thánh (tt)

18. Phẩm phân biệt Hiền Thánh (kt)

ĐỀ BÀI THU HOẠCH
MÔN: LUẬN CÂU-XÁ
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hiệp
Ngày ra đề: 20/10/2021

ĐỀ BÀI: Nghiên cứu tư tưởng giải thoát theo Luận Câu-xá.

Yêu cầu: khoảng 5 trang A4

ĐỀ CƯƠNG & BÀI GIẢNG (ppt) THAM KHẢO

0. Đề cương môn học

01a. Giới thiệu bộ luận

01b. Nghiên cứu Câu-xá

02. Phân biệt giới

03. Phân biệt căn

04. Phân biệt thế gian

05. Phân biệt nghiệp

06. Phân biệt tùy miên

07. Phân biệt Hiền thánh

BỔ SUNG 

1. Bài giảng ngày 10-10-2021 (P1, mp3)

2. Bài giảng ngày 10-10-2021 (P2, mp3)

3. Bài giảng ngày 17-10-2021 (P1, link video)

4. Bài giảng ngày 17-10-2021 (P2, link video)

5. BUỔI 3A NGÀY 13-11-2021 (LINK VIDEO)

6. BUỔI 3B NGÀY 13-11-2021 (LINK VIDEO)

7. BUỔI THỨ 4, NGÀY 28-11-2021

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ