Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VIDEO

1. Buổi 1A

1. Buổi 1B

2a. LINK BUỔI 2A_10-10-2021

2B. LINK BUỔI 2B_10-10-2021

BUỔI 3 NGÀY 24-10-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 4A, NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 4B, NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5A, NGÀY 21-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5B, NGÀY 21-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 6A NGÀY 28-11-2021

BUỔI 6B NGÀY 28-11-2021

BUỔI 7, NGÀY 12-12-2021

BUỔI 8, NGÀY 19-12-2021 (CUỐI)

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu môn học

2. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p1)

3. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p2)

4. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p3)

5. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p4)

6. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p1)

7. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p2)

8. Tư tưởng Mật giáo trong dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi

9. Thiền phái Vô Ngôn Thông

10. Tư tưởng thiền phái Vô Ngôn Thông

11. Thiền phái Thảo Đường

12. Những đóng góp của các dòng thiền trong việc phục hưng nền Độc lập tự chủ & xây dựng nền văn hóa Đại Việt mang bản sắc Việt

13. Phật giáo Lý -Trần

14. Phật giáo Lý - Trần (tt)

15. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p1)

16. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p2)

17. Chủ thuyết Cư trần lạc đạo

18. Phương thức hành thiền của Thiền phái Trúc Lâm

19. Phật giáo thời Lê - Nguyễn

20. Các thiền phái Phật giáo thời Lê - Nguyễn

21. Phật giáo đàng trong thời Lê - Nguyễn

22. Phật giáo triều Nguyễn (1802 - 1945)

23. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN

24. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN (tt)

25. Sự thành lập Giáo hội PGVN

26. Sự thành lập Giáo hội PGVN (tt)

27. Tổng kết

THAM KHẢO TÀI LIỆU

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1-2

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 3

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 4

Sơ lược lịch sử Phật giáo VN (Nguyễn Đức Hiền) 

Lịch sử PGVN (Thích Thiện Hoa)

Tổng quan về lịch sử PGVN (Nguyễn Đức Sơn)

Việt Nam Phật giáo sử luận (Nguyễn Lang)

Thiền uyển tập anh (Ngô Đức Thọ)

Đại Việt sử ký toàn thư

Lịch sử PGVN (Lê Mạnh Thát, tập 1)

Lịch sử PGVN (Lê Mạnh Thát, tập 2)

Lịch sử PGVN (Lê Mạnh Thát, tập 3)

ĐỀ BÀI THU HOẠCH GIỮA HỌC KỲ
Môn: Lịch sử Phật giáo VN
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Phước Đạt

ĐỀ: Vai trò của Vua Trần Thái Tông trong việc thiết lập nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời vào thế kỷ XIII

Yêu cầu:

- Font: Times New Roman

- Cỡ chữ: 13

- Giãn dòng: 1.15

- Dung lượng: 7-10 trang A4

- Canh đều hai bên

- Bao gồm bìa, đề cương, nội dung và danh mục tài liệu tham khảo

- Phần tham khảo phải có trích dẫn (footnote)

- Đánh số trang

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ