Kinh Trung bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VIDEO BUỔI HỌC (ZOOM)

1. Buổi 1  Ngày 26-9-2021

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO THƯỢNG TỌA BỘ

Buổi 2 Ngày 02-10-2021 - P1

Buổi 2 Ngày 02-10-2021 - P2

BÀI: CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT TRONG CÁC KINH TRUNG BỘ

KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (LINK, NGÀY 17-10-2021)

TIỂU KINH & ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ (LINK, NGÀY 17-10-2021)

KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (LINK VIDEO)

LỘ TRÌNH TU HỌC QUA CÁC KINH: ĐOẠN GIẢM, ĐẠI KINH XÓM NGỰA, HỮU HỌC (LINK VIDEO)

KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG (LINK VIDEO)

KINH JIVAKA (LINK VIDEO)

KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT (LINK VIDEO)

ÔN TẬP KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (LINK VIDEO)

ÔN TẬP KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (LINK VIDEO)

ĐẠI KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT (TỐI 25/11/2021)

KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RỪNG AM-BA-LA

ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

KINH TƯ LƯỢNG

KINH VÍ DỤ CON RẮN 

KINH VÍ DỤ CON RẮN (tt) & ÔN TẬP

THAM KHẢO BÀI HỌC & TƯ LIỆU

* Đề cương môn học

* Chương trình Kinh Trung bộ

00. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung bộ

01. Chủ đề: Cuộc đời đức Phật

02. Tóm tắt Kinh Vương tử Bồ-đề (85)

03. Tóm tắt Kinh Tất cả lậu hoặc (2)

04. Tóm tắt Kinh Ví dụ tấm vải (7)

05. Tóm tắt Kinh Đoạn giảm (8)

06. Tóm tắt Tiểu kinh rừng Sừng Bò (31)

07. Tóm tắt Đại kinh rừng Sừng Bò (32)

08. Tóm tắt Đại kinh Xóm Ngựa (39)

09. Tóm tắt Kinh Hữu học (53)

10. Tóm tắt Kinh Jivaka (55)

11. Tóm tắt Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (135)

12. Tóm tắt Đại kinh Nghiệp phân biệt (136)

13. Tóm tắt Kinh Hạnh con chó (57)

14. Tóm tắt Kinh Upali (56)

BÀI GIẢNG (MP3) (Học viên tự nghe)

I. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

1. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm

2. Đại kinh sư tử hống

3. Đại kinh sư tử hống (tt)

4. Kinh Thánh cầu

5. Kinh Không uế nhiễm P1 (06-10-2021)

6. Kinh Không uế nhiễm P2 (07-10-2021)

7. Kinh Ví dụ con rắn P1 (10-10-2021)

8. Kinh Ví dụ con rắn P2 (11-10-2021)

9. Kinh Upali (56)

10. Kinh Hạnh con chó (57)

BÀI THÂU HOẠCH GIỮA HỌC KỲ 1
MÔN KINH TRUNG BỘ
 Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hoàng
Ngày ra đề: 17/10/2021

Học viên làm 2 câu sau:

1) Nêu các bài học từ cuộc đời đức Phật trong các bài kinh mà quý vị đã đọc.

2) Trình bày các lộ trình tu học mà quý vị được tiếp thu trong các bài kinh trong Trung Bộ. Các học viên đã ứng dụng các lộ trình ấy trong đời sống hằng ngày như thế nào?

Yêu cầu: Làm từ 5-7 trang A4. Hàng đơn 1.15pt. Co chữ 13. Font: Times New Roman.

Ngày nộp và cách nộp theo quy định văn phòng

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ