Anh văn Phật pháp 1

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

THAM KHẢO BÀI HỌC & TƯ LIỆU

Buddhist Dictionary by Ven. Nyanatiloka.pdf

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 1: Abhiññā   P.1  (file PDF) (file PPT) (MP4-01) (MP4-02)

Abhiññā P.2

BÀI 2: ACINTEYYA - AHARA- ANATTA (PDF)

BÀI 2: ANATTĀ

BÀI 3: AHIRIKA -ANAPANASATI (PDF) (LINK VIDEO - P1)

BÀI 3:AHIRIKA -ANAPANASATI (LINK VIDEO - P2)

BÀI 3 (tt) AKUPPA DHAMMA (LINK VIDEO) ngày 21-11-2021

BÀI 3 (tt) ĀNĀPĀNA-SATI

BÀI 4: ARIYAPUGGALA

BÀI 5: PATICCASAMUPPADA-LyDuyenKhoi

BÀI 6: ANUSSATI

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ