Cập nhật mới nhất lịch thi & danh sách thi cuối HK5 - K14, HK3 - K15, HK1 - K16 (cập nhật 19g ngày 19-12-2021)

Các loại File khác: 
AttachmentSize
File k14_ck5_ds_thi_avpp5.xlsx150.53 KB
File k14_ck5_ds_thi_co_ngu.xlsx153.33 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_avpp.xlsx141.56 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_ctxh.xlsx146.53 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_hp.xlsx181.55 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_lspg.xlsx136.87 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_pali.xlsx142.33 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_pgvn.xlsx153.83 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_sanskrit.xlsx132.03 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_thpg.xlsx136.82 KB
File k14_ck5_ds_thi_khoa_trung_van.xlsx145.72 KB
File k14_ck5_ds_thi_tvpp5.xlsx127.71 KB
File k16_ck1_ds_thi_avpp_1.xlsx143.46 KB
File k16_ck1_ds_thi_co_ngu_1.xlsx173.21 KB
File k16_ck1_ds_thi_khoa_avpp_a1.xlsx144.82 KB
File k16_ck1_ds_thi_khoa_avpp_a2.xlsx134.85 KB
File k16_ck1_ds_thi_khoa_pd_han_truyen.xlsx118.7 KB
File k16_ck1_ds_thi_khoa_trung_van.xlsx140.54 KB
File k16_ck1_ds_thi_klph.xlsx147.36 KB
File k16_ck1_ds_thi_ppnc.xlsx146.64 KB
File k16_ck1_ds_thi_tvpp1.xlsx143.16 KB
File k16_ck1_ds_thi_tvth.xlsx146.19 KB
File k15_ck3_ds_thi_avpp3.xlsx143.86 KB
File k15_ck3_ds_thi_co_ngu.xlsx167.64 KB
File k15_ck3_ds_thi_dan_nhap_pp_su_pham.xlsx138.6 KB
File k15_ck3_ds_thi_dc_phap_luat_vn.xlsx148.78 KB
File k15_ck3_ds_thi_khoa_avpp_a1.xlsx134.53 KB
File k15_ck3_ds_thi_khoa_avpp_a2.xlsx126.56 KB
File k15_ck3_ds_thi_khoa_luat_hoc_pg_ni.xlsx130.45 KB
File k15_ck3_ds_thi_khoa_luat_hoc_pg_tang.xlsx152.85 KB
File k15_ck3_ds_thi_khoa_tv.xlsx137.68 KB
File k15_ck3_ds_thi_ls_pg_vn.xlsx170.78 KB
File k15_ck3_ds_thi_ls_pgtq.xlsx120.53 KB
File k15_ck3_ds_thi_mt_kien_truc_pg.xlsx131.7 KB
File k15_ck3_ds_thi_thuat_dien_thuyet_xuong_ngon.xlsx134.52 KB
File k15_ck3_ds_thi_tong_phai_pgvn.xlsx125.24 KB
File k15_ck3_ds_thi_tu_duy_phan_bien.xlsx121.42 KB
File k15_ck3_ds_thi_tvpp3.xlsx141.76 KB
File k15_ck3_ds_thi_vh_han_tang.xlsx144.26 KB
File k15_ck3_ds_thi_vh_pali.xlsx125.62 KB
File k15_ck3_ds_thi_vh_pgvn.xlsx127.02 KB
File k15_ck3_ds_thi_vh_sanskrit_pg.xlsx118.93 KB