Luận Dị bộ tông luân

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MP3 BÀI GIẢNG & FILE VĂN BẢN

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE VIDEO BỔ SUNG BÀI GIẢNG

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN DỊ BỘ TÔNG LUÂN LUẬN

(Dành cho khoa Lịch sử Phật giáo và khoa Phật học từ xa khóa VI)

Hãy chứng minh rằng nhiều quan điểm của các Bộ phái là nền tảng cho sự hưng khởi Phật giáo Đại thừa.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ