Văn học Hán tạng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE VIDEO BÀI GIẢNG

BẤM VÀO ĐÂY TẢI FILES BÀI HỌC

Đề tiểu luận (dành cho học viên miền Bắc)

MÔN VĂN HỌC HÁN TẠNG

Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Kiên Liên

Học viên chọn 1 trong 2 câu hỏi sau:

1. Trình bày tính văn học trong Kinh Pháp Hoa qua nghệ thuật thí dụ.

2. Trình bày tâm đắc của mình qua những đặc tính văn học trong Kinh Kim Cang.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ