Logic học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MP3 BÀI GIẢNG & FILE VĂN BẢN

ĐỀ TIỂU LUẬN HK7 – KHÓA VI

MÔN LOGIC HỌC PHẬT GIÁO

Giảng viên: TT.TS.T. Đức Trường

Học viên chọn 1 trong 5 câu sau đây để làm bài:

1/. Nhận thức luận và lợi ích thiết thực.

2/. Nhận thức trực tiếp hay nhận thức hiện lượng.

3/. Nhận thức tỷ lượng hay gián tiếp.

4/. Mục đích chung của Logic học Phật giáo.

5/. Trình bày lỗi nhân tôn dụ trong Logic học Phật giáo.

THAM KHẢO CÁC VIDEO BÀI GIẢNG

1. https://youtu.be/6Nc4vmbiDKQ

2. https://youtu.be/AFYVtKhURQY

3. https://youtu.be/oKpPsmSO_1c

4. https://youtu.be/MdQu29xjWjg

5. https://youtu.be/v5n-3nldhto

6. https://youtu.be/8ibfVv05CLs

7. https://youtu.be/1_ANMOj0mGs

8. https://youtu.be/b67ahpgIiAk

9. https://youtu.be/jZqMa6lOGos

10. https://youtu.be/_-fSxNcB-08

11. https://youtu.be/Vw07vvDjiYk

12. https://youtu.be/f5Vr3AlMusY

13. https://youtu.be/jnXsZhMo6Ds

14. https://youtu.be/VT_HBH0Uipk

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ