Dẫn nhập triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 3 – KHÓA VIII
MÔN: DẪN NHẬP TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Giác Điều
Ngày ra đề: 29.2.2024

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Thuyên thích thuật từ Prasthānatrayī.

Đề 2: So sánh quan điểm Saguṇa Brahman và Nirguṇa Brahman giữa Śaṅkarācārya - Advaita Vedānta Darśana và Rāmānujācārya - Viśiṣṭādvaita Vedānta Darśana.

* Lưu ý:

- Tiểu luận từ 8-15 trang A4 với font chữ Times New Roman, size 13, giãn dòng 1.5.

- Học viên chỉ nộp file PDF trên cổng sinh viên theo thời gian quy định (sẽ có thông báo sau).

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ