Kinh Tăng chi

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ BÀI THU HOẠCH GIỮA KỲ
(Dành cho học viên
khóa VIII, đăng ký thi tại Hà Nội)

Môn: KINH TĂNG CHI

Giảng viên phụ trách: SC.TS.TN. Thủy Liên

Liên hệ các bài đã học trong Kinh Tăng chi bộ, hãy viết bài thu hoạch theo đề sau: Học viên hiểu gì về tâm và tu tập ra sao để chuyển nghiệp.

---- HẾT ----

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ