Đại cương Tâm lý học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ - KHÓA VIII
Môn: Đại cương Tâm lý học
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Nguyên Pháp
Ngày ra đề: 14/3/2024

Đề bài:

VẬN DỤNG TÂM LÝ HỌC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ AN LẠC.

* Lưu ý:

- Tiểu luận trình bày theo quy định font Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5 và tối đa không quá 15 trang A4.

- Thời gian và cách thức nộp bài theo thông báo của văn phòng.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ