Khoa Lịch sử Phật giáo

Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa 2022-2027

Trưởng khoa: TT. TS. Thích Chơn Minh

Phó khoa: TT. TS. Thích Phước Lượng

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL)

Ban chủ nhiệm khoa 2020-2022

Trưởng khoa: TT. TS. Thích Chơn Minh

Phó khoa: TT. TS. Thích Phước Lượng

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL)

Ban chủ nhiệm khoa 2008-2019

Trưởng khoa: TT. TS. Thích Chơn Minh

Phó khoa: TT. TS. Thích Trung San

Ban chủ nhiệm khoa 2006-2008

Trưởng khoa: TT. TS. Thích Minh Thành

Phó khoa: NS. TS. Thích Nữ Diệu Phước

Giảng viên tiêu biểu

TT.TS. Thích Chơn Minh

TT.TS. Thích Hạnh Bình

TT.TS. Thích Phước Lượng

TT.TS. Thích Trung San

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL)

NS.TS. Thích Huệ Khánh

Giới thiệu khoa
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Đại học
CTĐT: Hệ Đại học (ID= 9): Khoa Lịch Sử Phật Giáo (ID=2)
Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Học tập và Nghiên Cứu
Cơ hội sau khi tốt nghiệp
Hoạt động sinh viên
Sách và Tài liệu