Khái luận về Phật học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE VĂN BẢN

1. Đề cương môn học_15.9.2013

FILE BÀI GIẢNG ÂM THANH (.*MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_B1_Giới thiệu tổng quan môn học (lớp Tăng)_10.9.2013

2. K10_B1_Giới thiệu tổng quan môn học_(lớp Ni) 10.9.2013

3. K10_B2_Giới thiệu cuộc đời Đức Phật_p2_16.9.2013

4. K10_B3_Chứng đạo_ Hoằng pháp_23.9.2013

5. K10_B4_Thành lập Tăng đoàn_24.9.2013

6. K10_B5_Hoạt động của Tăng đoàn Phật giáo_26.9.2013

7. K10_B6_Tứ Thánh Đế_p1_29.9.2013

8. K10_B7_Tứ Thánh Đế_p2_7.10.2013

9. K10_B8_Tứ Thánh Đế_p3_8.10.2013

10. K10_B9_Ngũ Uẩn_p1_14.10.2013

11. K10_B9_Ngũ Uẩn_p2_16.10.2013

12. K10_B10_Ngũ Uẩn_p3_21.10.2013

13. K10_B11_Duyên khởi (Thập nhị nhân duyên)_22.10.2013

14. K10_B12_Duyên khởi ( Thập nhị nhân duyên)_p1_28.10.2013

15. K10_B13_Duyên khởi ( Thập nhị nhân duyên)_p2_29.10.2013

16. K10_B14_Vô ngã_5.11.2013

17. K10_B15_Nghiệp_P1_11.11.2013

18. K10_Ngoại khóa_Hướng dẫn một số nội dung viết bài tiểu luận giữa học kỳ_11.11.2013

19. K10_B16_Nghiệp theo Abhidhamma_12.11.2013

20. K10_B17_Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt_18.11.2013

21. K10_B18_Luân hồi_19.11.2013

22. K10_B19_Ôn tập cuối học kỳ 1_26.11.2013

FILE BÀI GIẢNG ÂM THANH (.*MP3) LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA

1. DTTX3_B1_Giới thiệu cuộc đời Đức Phật_p1_14.9.2013

2. DTTX3_B1_Giới thiệu cuộc đời Đức Phật_p2_14.9.2013

3. DTTX3_B4_Ngũ Uẩn_26.10.2013

4. DTTX3_B5_Nghiệp_24.11.2013

5. DTTX3_B6_Thập nhị nhân duyên_24.11.2013

6. DTTX3_B7_Luân hồi_07.12.2013

7. DTTX3_B8_Kinh Tiểu nghiệp phân biệt_Ôn thi cuối học kỳ 1_22.12.2013

ĐỀ TIỂU LUẬN THI GIỮA HỌC KỲ I

(Dành cho lớp Tăng sinh đại cương khóa X và học viên ĐTTX khóa III)

Đề : Giá trị tâm linh qua cuộc đời của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni.

Yêu cầu cơ bản :

Trình bày bài làm đúng theo phương pháp nghiên cứu khoa học của một bài luận văn, nội dung bài viết từ 08 - 15 trang A4 (quá giới hạn trang giảng viên không chấm), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13.