Tiếng Việt thực hành

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE VĂN BẢN

1.Tiếng Việt thực hành_các bài tham khảo_20.9.2013

2. Tóm tắt phong cách văn bản khoa học_11.11.2013

3. Tóm tắt phong cách văn bản hành chính_13.11.2013

4. Tóm tắt phong cách văn bản thông tấn báo chí_18.11.2013

5. Tóm tắt phong cách văn bản nghệ thuật - PCVB chính luận_22.11.2013

6. Văn bản và liên kết văn bản_28.11.2013

7. Tóm tắt về cách sử dụng, viết chữ, dùng từ_29.11.2013

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP ĐTTX

1. DTTX3_Bài 1_Nhập môn Tiếng Việt thực hành_21.9.2013

2. DTTX3_Bài 2_Một số nội dung cơ bản về hệ thống ngữ âm_12.10.2013

3. DTTX3_Bài 3_Ôn tập một số nội dung chính_27.10.2013

4. DTTX3_Bài 4_Ôn tập - cách dùng từ, câu_24.11.2013

6. DTTX3_Bài 5_Câu sai_Ôn tập cuối kỳ - tt_07.12.2013

7. DTTX3_Ôn tập_tt p.2_07.12.2013

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Nhập môn Tiếng Việt thực hành_p1_lớp Ni_12.9.2013

2. K10_Bài 1_Nhập môn Tiếng Việt thực hành_p2_12.9.2013

3. K10_Bài 1_Hệ thống ngữ âm Tiếng Việt_p1_16.9.2013

4. K10_Thuyết trình tổ 1_lớp Ni_Bài mới_Tiếng Việt và đặc điểm TV_16.9.2013

5. K10_Hệ thống từ vựng và ngữ pháp_P1_24.9.2013

6. K10_Thuyết trình nhóm_Bài mới: Sự phát triển của ngôn ngữ_29.9.2013

7. K10_Thuyết trình nhóm_Bài mới: Cách dùng từ_7.10.2013

8.  K10_Thuyết trình nhóm_Dấu câu_Ôn tập một số nội dung thi_14.10.2013

9.  K10_Những điểm chú ý trong nội dung thi_21.10.2013

10. K10_Thuyết trình_Hiện tượng dư trong câu_Sơ kết thi giữa kỳ_28.10.2013

11. K10_Phương thức liên kết văn bản_4.11.2013

12. K10_Phong cách văn bản_6.11.2013

13. K10_Phong cách văn bản khoa học_11.11.2013

14. K10_Phong cách văn bản hành chính_13.11.2013

15. K10_Phong cách văn bản thông tấn báo chí_18.11.2013

16. K10_Phong cách văn bản nghệ thuật - PCVB chính luận_22.11.2013

ĐỀ LÀM BÀI TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 1

Đề số 1 - dành cho học viên tổ 7 - khóa III - DTTX

Hãy chọn một đề tài trong các phần : Viết chữ, dùng từ; Viết câu; câu sai, câu mơ hồ; Dấu câu...tiếng Việt.

Viết tiểu luận đề tài đã chọn.

Đề số 2 - dành cho học viên tổ 8 - khóa III - DTTX

Hãy chọn một đề tài trong các phần: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ và tiếng Việt; Viết chữ, dùng từ.

Viết tiểu luận đề tài đã chọn.