Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH *.MP3 LỚP CHÍNH QUY

1. K10_B1_Giới thiệu tài liệu cho môn học_10.9.2013

2. K10_B2_Giới thiệu Ấn Độ_17.9.2013

3. K10_B3_Giới thiệu Đức Phật_17.9.2013

4. K10_B4_Thành lập Tăng đoàn_24.9.2013

5. K10_B5_Đức Phật nhập Niết Bàn_26.09.2013

6. K10_B6_Kiết tập kinh điển lần 1_30.9.2013

7. K10_B7_Kiết tập kinh điển lần 2_01.10.2013

8. K10_B8_Ngũ sự Đại Thiên_04.10.2013

9. K10_B9_Ngũ sự Đại Thiên_p2_11.10.2013

10.  K10_B10_Sự phân chia các bộ phái & một số nét về vua Asoka_lớp Ni_11.10.2013

11. K10_B11_Ôn tập một số nội dung liên quan đến thi giữa học kỳ_18.10.2013

12. K10_B12_Vua Kanishaka_8.11.2013

13. K10_B13_Luận sư Long Thọ_12.11.2013

14. K10_B14_Phật giáo thời đại Gupta_13.11.2013

15. K10_B15_Phật giáo thời đại Gupta_tt_15.11.2013

16. K10_B16_Kiến trúc Phật giáo thời đại Gupta_19.11.2013

17. K10_B17_Phật giáo Mật tông Ấn Độ_22.11.2013

18. K10_B18_Nguyên nhân sự suy tàn Phật giáo_26.11.2013

19. K10_B19_Phật giáo Phục hưng thế kỷ 19_29.11.2013

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP TỪ XA

1. DTTX3_BÀI 1_Giới thiệu bối cảnh xã hội Ấn Độ thời Đức Phật_p1_14.9.2013

2. DTTX3_Bài 2_Truyền bá Phật giáo_26.10.2013

3. DTTX3_Đề tài tiểu luận và một số gợi ý cho bài khảo luận_23.11.2013

4. DTTX3_Phật giáo Mật tông Ấn Độ_23.11.2013

5. DTTX3_Nguyên nhân Phật giáo Ấn Độ suy tàn_07.12.2013

6. DTTX3_Phật giáo Ấn Độ phục hưng_07.12.2013

7. DTTX3_ Ôn tập và bổ sung những nội dung thi cuối học kỳ 1_21.12.2013

8. DTTX3_Long Thọ_21.12.2013

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ I

( Dành cho học viên khóa III - ĐTTX và học viên khóa I, II thi lại tiểu luận)

Đề : Nguyên nhân sự phân phái Phật giáo.

Ghi chú : Bài khảo luận phải tuân thủ phương pháp nghiên cứu khoa học, đánh máy không quá 8 trang  (Nội dung đầy đủ súc tích ngắn gọn, không sao chép giống nhau)

FILE VĂN BẢN

1. Giới thiệu tài liệu sách và một số vấn đề cần lưu ý trong học tập

2. Một số hình ảnh minh họa về kiến trúc Phật giáo thời đại Gupta