Triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH ( *.MP3) LỚP TỪ XA  

1. DTTX3_Bài 1_Giới thiệu tổng quan bối cảnh xã hội Ấn Độ thời cổ đại_15.9.2013

2. DTTX3_Bài 2_Giới thiệu một số học thuyết triết học của các trường phái khác nhau_13.10.2013

3. DTTX3_Bài 3_Triết thuyết Misura - Di- man- tac_30.11.2013

4. DTTX3_Bài 4_Triết thuyết Chính Lý_30.11.2013

5. DTTX3_Ôn tập cuối kỳ 1_Bài mới: Triết học Kim Cang Thừa_15.12.2013

FILE ÂM THANH ( *.MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Giới thiệu tổng quan môn học và bối cảnh xã hội Ấn Độ thời cổ_P1_12.9.2013

2. K10_Bài 1_Giới thiệu tổng quan môn học và bối cảnh xã hội Ấn Độ thời cổ_P2_12.9.2013

3. K10_Bài 2_Giới thiệu văn hóa Ấn Độ thời cổ đại_P1_19.9.2013

4. K10_Bài 2_Giới thiệu văn hóa Ấn Độ thời cổ đại_P2_19.9.2013

5. K10_Bài 3_Một số vấn đề triết học trong THAD_p1_3.10.2013

6. K10_Bài 3_Một số vấn đề triết học_tiếp theo p2_3.10.2013

7. K10_Bài 3_Triết học Bà La Môn_3.10.2013

8. K10_Bài 3_Triết học Bà La Môn_17.10.2013

9. K11_Bài 4_Triết học Mimasura_31.10.2013

10. K10_Bài 5_Triết học Samkhya_31.10.2013

11. K10_Bài 6_Triết học Yoga_P1_7.11.2013

12. K10_Bài 6_Triết học Yoga_P2_7.11.2013

13. K10_Bài 7_Triết học Yoga_P.3_14.11.2013

14. K10_Bài 7_Triết thuyết Vaisuessiika_14.11.2013

15. K10_Bài 8_Triết thuyết Chính Lý_Nyaya_21.11.2013

16. K10_Bài 9_Triết thuyết Tuyệt đối luận_Vedanta_21.11.2013

17. K10_Bài 10_Triết học Kỳ na giáo (Jainism)_28.11.2013

18. K10_Bài 11_Triết học Đại Chúng Bộ_28.11.2013

19. K10_Bài 12_Triết học Thượng Tọa Bộ_17.10.2013

20. K10_Bài 12_Triết học Thượng Tọa Bộ_TT_17.10.2013

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Triết học Bà la môn

2. Upanishad

3. Bản chất vũ trụ trong kinh Veda

4. Triết học Carvaka

5. Triết học Jain

6. Triết học đại chúng bộ

7. Tư tưởng kim cang thừa

8. Triết học Thượng tọa bộ

9. Triết thuyết Số luận Samkhya

10. Triết thuyết Vedanta

11. Triết thuyết Vaisusekhiia

12. Triết thuyết Du già - Yoga

13. Triết thuyết Di man tac

14. Triết thuyết Chính Lý - Nyaya

NHỮNG NỘI DUNG GỢI Ý LÀM BÀI TIỂU LUẬN

( Khoa Đào tạo từ xa khóa III giống với Khoa Đại cương khóa X)

Xem chi tết